sugebėti

sugebėti
sugebė́ti, sùgeba, -ė́jo intr. galėti ką atlikti, įvykdyti: Galingosios taikos jėgos sugebės pažaboti juodąsias karo jėgas, apginti ir sustiprinti didįjį taikos reikalą (sov.) sp. Tačiau senelis sugebėdavo išsiuntinėti visus namiegus ir, pasilikęs vienas, šeimininkaudavo tuščiose trobose . Moteris, pamačiusi vyrą nesugebant liuobtis, pati ėjo P.Cvir. Ana sugeba dainuoti, t. y. moka J. Ar sùgebi šaukštą padirbti? Krš. Ar sugebė́si tai padaryti? J.Jabl. Jo tėvas sugebėjo tinklus nerti ir žvejoti M.Valanč. Mylėkite savo vaikus, tuokart sugebėsite padoriai juos auginti M.Valanč. Aš tau tris dešimtis rublių sugebėsiu (galėsiu) nusiųsti . Kolūkių valstiečiai sugebėjo greitai atsigauti ir išauginti derlių (sov.) sp. Kaip sugebėjai pagadinti mano sūnų, be nesugebėtum taip pat pataisyti J.Jabl. Kad kas būtų radęs tas kankles sugebą̃s grajyti PP27. ^ Kas meluoti moka, tas ir vogti sugeba Sim. \ gebėti; įgebėti; pagebėti; prigebėti; sugebėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • sugėbėti — tr. suprasti: Vos ne vos sugėbėjau Kp. gėbėti; sugėbėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sugebėti — vksm. Ji̇̀ šiaip tai̇̃p sùgeba sudùrti gãlą su galù …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nuvaldyti — tr. J.Jabl, Š; L 1. KŽ sugebėti valdyti, viešpatauti: Karalius negerai nuval̃dė kraštą NdŽ. | refl. KŽ: Penktais metais (1905 m.) caras nusivaldė, o septyniolektais (1917 m.) nebnusivaldė, nuvertė nu sosto Ggr. 2. KŽ pavergti, nukariauti: Iš rytų …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išspausti — K, Rtr, KŽ, DŽ1; L 1. tr. SD410, R42, MŽ57, N, M, Š spaudžiant išstumti, išgrūsti, išdaužti: Viena mergaitė, kaži kaip betrindama, ir išspaudė veidrodžio stiklą Žem. Kažkas išspaudė langą, ir pabiro ant aslos stiklai A.Vien. | refl. K, Š. 2. tr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pažinti — pažìnti tr. 1. S.Dauk žinoti esminius bruožus, kuriais skiriasi nuo kitų: Nepažįstu nė vieno iš vaikų Ktk. Aš tavi pažįstu, mas buvom kaimynai Varn. Nėkas nė žìnte nepažìno Pln. Aš ir mamą jo pažįstu ZtŽ. Jaunas jaunaip klausia, ar tu jytai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prigebėti — prigebėti, prìgeba, ėjo intr. šiek tiek galėti, sugebėti: O mergė taip pat prigebėdavo pritūpti ir pakilti rš. gebėti; įgebėti; pagebėti; prigebėti; sugebėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • turėti — turėti, tùri (tùria Sdk, Pl, Rk, Ob), ėjo K, Rtr, Š, DŽ, FrnW, NdŽ, KŽ; SD177,79, SD141, 182, R187, MŽ248, Sut, N, M, LL87, L I. laikymui, laikymuisi žymėti. 1. tr. SD1183, MitV163(WP237), Sut, I, M, Š, NdŽ, Gs, Pun, Ūd, Gg, Žl nusitvėrus,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įgebėti — įgebėti, į̃geba, ėjo intr. galėti, sugebėti: Taip į̃gebi pykti dėl menkų nėkų Užv. Tankiai dainuoti, šokinėti į̃gebame J. Bankas steigti ir tvarkyti jie visur ingeba rš. | refl. tr.: Sūnus amatą račiaus įsigebėjo, t. y. išmoko J. gebėti; įgebėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įverpti — įver̃pti, ia (į̃verpia), į̃verpė Rtr 1. tr. LL282, NdŽ verpiant įsukti, įpinti: Iñverpta juodulių siūluosen Dglš. Kurgi inverpei pumputį! Ut. | prk.: Į savo rūbus į̃verpė ir įaudė ji savo mislį ir savo gražumą TS1897,11. 2. tr. verpiant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apginti — 2 apgìnti, àpgina, apgynė tr. 1. išsaugoti, atremti puolimą: Klesti žemė, kurią mūsų rankos apgynė rš. Apgynė tėvynę nuo interventų sp. Apìgina Slm. | Aš apgyniau aną nuo vilko J. Papievis, nušokęs nuo prieklėčio, apgynė Puodžiūną nuo šuns… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”